Algemene Voorwaarden – De Rand

Dit zijn de algemene voorwaarden van De Rand (“De Rand”). Het adres van De Rand is Landsteinerlaan 45, 9728KM Groningen, met het KvK-nummer 74717553. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

De dienstverlening van De Rand bestaat uit het bieden van advies betreft Human Resourses en de uitvoer van interim HR-opdrachten en ontwikkeltrajecten.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen De Rand en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.derand.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle door De Rand gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
2. Als de Opdrachtgever aan De Rand gegevens verstrekt, mag De Rand ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

1. De Rand mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de
totstandkoming van de opdracht.
2. Als De Rand genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht.
Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van De Rand en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. De Rand zal maandelijks factureren.
2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd aan De Rand. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
– 15% over de eerste € 2.500;
– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
– 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

4. De volledige vordering van De Rand op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
a. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
b. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
c. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 – Contractduur

1. De Rand en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
– De Rand kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Deopzegtermijn is één maand. De Rand zegt op per aangetekende brief.
– Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand.
Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever
zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
– Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen De Rand de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door De Rand.
2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever De Rand eerst schriftelijk in gebreke te stellen. 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van De
Rand. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als De Rand de opdracht ook niet uitvoert binnen een door De Rand opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 – Uitvoering opdracht

1. De Rand zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De Rand mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
3. Als De Rand de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan De Rand verstrekt, die noodzakelijk zijn voor De Rand om de opdracht uit te voeren.
5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag De Rand de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. De Rand is niet aansprakelijk voor schade
die ontstaat doordat De Rand is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen. 
2. De Rand kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. De Rand zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en 
uitvoeringstermijn.
3. De Rand mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

1. De Rand mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
3. De Rand mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet De Rand dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

1. Als De Rand de opdracht tussentijds opzegt, zal De Rand zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor
De Rand extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
2. De Rand mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
a. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
b. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

1. De Rand hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
2. De Rand kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht
zijn.
3. Als De Rand zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag De Rand het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alles dat De Rand levert, blijft eigendom van De Rand totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van De Rand veilig te stellen.
3. Als De Rand zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan De Rand om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat De Rand deze terug kan
nemen.

Artikel 15 – Garanties

1. De Rand garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar De Rand niets aan kan doen.

Artikel 16 – Klachten

1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal De Rand de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van De Rand die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening
van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

1. De Rand is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van De Rand.
2. De Rand is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van De Rand is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00,-.
4. De aansprakelijkheid van De Rand is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Rand.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen De Rand is één jaar.

Artikel 19 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart De Rand voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan De Rand toerekenbaar is.
2. Als derden De Rand aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag De Rand zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor De Rand, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal De Rand alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
2. De Rand zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als De Rand optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van De Rand niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 21 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt
vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

Nederlands recht. Artikel 24 – Bevoegde rechter Rechtbank Noord-Nederland.